ROS D&P elabora plans estratègics per a destinacions a diversos nivells territorials (local, regional, nacional) i ofereix assistència tècnica per a la seva implementació

  • Plans Estratègics: Centrats en definir l’estratègia òptima de desenvolupament per a una destinació: territorial, portfolio de productes, estratègia de mercat i posicionament.

 

  • Plans de Competitivitat: Orientats a millorar la competitivitat d’una destinació, identificant els elements clau del seu sistema turístic i desenvolupant els corresponents programes i projectes de manera que permetin millorar la seva “cadena de valor“.
  • Projectes vinculats al Turisme CulturalUna de les especialitats de la consultora és la realització de projectes vinculats al turisme cultural (ciutats patrimonials, centres històrics, museus, centres d’interpretació cultural) utilitzant la valorització del patrimoni com a mitjan per aconseguir un desenvolupament econòmic i socialment sostenible i equilibrat de les destinacions.

 

Alguns dels projectes en els que ROS D&P ha treballat:  

Desenvolupament Integral de la Región de Aysén a Xile: Millora de la Competitivitat i Desenvolupament de Sinergies entre Indústria del Turisme i altres Sectors Econòmics

Región de Aysén (Patagonia Xilena)

Aysen - Patagonia Xile

L'objectiu del projecte va ser la millora de la competitivitat turística de la Regió, aprofitant les sinergies i lligaments productius entre la indústria del turisme i altres sectors econòmics locals (pesca, agricultura, producció energètica, etc.), en base a la definició d'escenaris de futur. 

El projecte va incloure una anàlisi rigorosa de la cadena de valor turística de la Regió, la identificació de sinergies entre Turisme i resta de sectors, la definició de la visió estratégica de desenvolupament turístic i un programa de mesures base per al Pla d'Inversions. 

 

 

Plans Pilot de Turisme de Districte de la Ciutat de Barcelona

Barcelona  

Barcelona_in_Parc_Güell.JPG

En el marc d'execució del Pla Estratègic de Turisme 2015 de la ciutat de Barcelona, l'objectiu d'aquests Plans Pilot és la descentralització de l'activitat turística a la ciutat i el seu re-equilibri territorial.

El projecte es va iniciar al gener de 2011 amb l' elaboració, per part de ROS D&P, de tres Plans Pilot: Sarrià - Sant Gervasi, Horta–Guinardó i Les Corts, els quals defineixen les línees i propostes estratègiques per al desenvolupament del turisme en aquests districtes de la ciutat.

Programa de Suport al Desenvolupament i Competitivitat dels Corredors Turístics d'Argentina 

Argentina  

El Projecte va se contractat pel Banc Inter-Americà de Desenvolupament amb l'objectiu últim de contribuir al desenvolupament sostenible i millora de la competitivitat dels Corredors.

Els objectius específics del projecte van ser la descentralització de l'activitat turística, evitar l'estacionalitat, contribuir a la institucioanlització del turisme i consolidar un sistema d'incentius per al sector privat. La seva elaboració va incloure una diagnosi de cada Corredor, la definició de la visió i estratègies de base, la identifiació i definició de la Cartera d'Inversions turístiques a realizar en cadascun d'ells. 

cataratas-iguazu.JPG

Pla Estratègic i de Competitivitat Turística de San Carlos de Bariloche

Patagonia Argentina

Centro-Civico-Bariloche.jpg

Projecte finançat pel Consejo Federal de Inversiones a sol·licitud de la ciutat de Bariloche, que necessitava un Pla Integral per a fer front als problemes propis d’una destinació madura.

El Pla és de caràcter integral i es concreta en una sèrie de programes d’actuació que cobreixen diferents àmbits amb incidències en el turisme: recursos turístics (Parc Nacional de Nahuel Huapí), accessibilitat i mobilitat, urbanisme i ordenació del territori, formació i capacitació, etc.

També es varen dissenyar propostes d’organització del turisme. 

Pla de Millora de la Competitivitat de les Destinacions Turístiques a l’Uruguai

Uruguai

Pla contractat pel Ban Inter- Americà de Desenvolupament amb l’objectiu d’elaborar una estratègia de desenvolupament turístic a nivell país i una estratègia específica per a les destinacions “motors”, i l’elaboració de la cartera de projectes que han de concretar aquest desenvolupament mitjançant les corresponents operacions de crèdit del Banc.

Montevideo-Uruguay.jpg

Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic de Santiago de Compostela

Galicia

Santiago-de-Compostela.jpg

L’estudi va tenir com a objectiu el creixement sostenible i equilibrat de la ciutat per tal d’evitar els perills de la massificació, la banalització i la “musealización”.

El Pla en una primera fase, va definir les estratègies de desenvolupament turístic i en una segona fase, es van dissenyar dos plans d’actuació específics: el Pla de Competitivitat i el Pla de Màrqueting Operatiu.

Dos anys més tard, una vegada assolits plenament els objectius del Pla inicial, es va elaborar la seva actualització  amb horitzó 2015 amb l’objectiu d’evitar “morir d’èxit” i seguir en la línia d’un creixement sostenible i competitiu. 

Pla de Desenvolupament Turístic de las Províncies de Chiloé i Palena

Xile

Pla contractat pel Banc Inter-Americà de Desenvolupament. Es va realitzar un diagnòstic dels problemes de desenvolupament d’aquestes dues províncies xilenes i de les potencialitats i condicionats perquè el sector turístic actués com a “motor” de desenvolupament.

Es va definir una estratègia de desenvolupament turístic i després es va elaborar una bateria de programes i projectes en diverses àrees (Capacitació, Posta en Valor del Patrimoni Cultural i Natural. Allotjament i Alimentació, Serveis Turístics, etc.), que devien ser finançats.

isla-Chiloé-chile.jpg

Pla Estratègic i Desenvolupament turístic de la Ruta del Tequila

Jalisco – Mèxic

Paisaje-Agavero-mexico.jpg

Estudi encarregat pel Banc Inter- Americà de Desenvolupament per a desenvolupar turísticament la Regió de Tequila (Jalisco) amb l’objectiu de dissenyar un Pla Estratègic i crear una Xarxa de MIPiMES turístiques, per a d’aquesta forma millorar la seva posició competitiva i la seva capacitat d’arribar al mercat.

Assistència Tècnica per al Programa del BID de Desenvolupament Sostenible per a les Províncies de Chiriquí i Bocas del Toro

Panamà

Per encàrrec del Banc Inter-Americà de Desenvolupament es va realitzar una Assistència Tècnica per a definir els criteris i límits de desenvolupament turístic d’aquestes províncies, que registraven un creixement accelerat i amb evidents perills de desequilibri a mitjà i llarg termini.

Volcan-Baru-Chiriqui-Panama.jpg

Estudi de Viabilitat de la Fundació Cardona Històrica

Bages  

muntanya-sal-cardona.JPG

La Fundació Cardona Històrica és l'ens municipal que gestiona els principals recursos turístics de la vila: la Muntanya de Sal, el Castell de Cardona i el Nucli Antic.

El pla es va articular en base a dues visions complementàries: Cardona com a destinació turística i la Fundació com a gestora de recursos, i en base a una detallada anàlisi del sistema turístic municipal i de la mateixa Fundació, es van definir unes propostes estratègiques de desenvolupament turístic a llarg i mitjà termini i un Pla d'Actuació a més curt termini. 

Pla Estratègic i de Competitivitat Turística de la ciutat de Pontevedra

Galícia

El Pla va ser concebut per a dinamitzar turísticament una ciutat amb escassa tradició turística malgrat el seu gran valor patrimonial i d’estar situada en una de les zones més turístiques de Galícia, les Rias Baixas. 

El Pla es va concentrar en tres fases: una primera fase de diagnòstic i estratègies, una segona de programes i projectes d’actuació per a millorar la competitivitat i la promoció turística i una tercera fase de disseny de productes turístics específics susceptibles de ser comercialitzats.

Pontevedra-galicia.JPG

Corredor Turístic de les Missions Jesuítiques

Argentina

misiones-jesuitas-argentina.JPG

Assistència Tècnica contractada pel Banc Inter-Americà de Desenvolupament que va consistir en definir un marc estratègic per al desenvolupament turístic del Corredor i dels seus “clusters”, l’avaluació del Pla d’inversions proposat i l’elaboració d’uns Plans de Negoci dels principals Centres d’Interpretació.

Pla de Desenvolupament Turístic del Lago Nahuel Huapi

Patagonia Argentina

Definició d’una estratègia comuna i d'un pla d’usos que havia de servir com a base i coordinació entre agents econòmics i prestataris de serveis (Parcs Nacionals, municipalitats, hotelers, empreses de turisme aventura, empreses de navegació, comunitats locals, etc.), per a l’aprofitament sostenible d’un dels recursos “estrella” de la Patagonia Argentina.

nahuel-huapi.JPG

Assistència Tècnica al Programa PRONAT

Panamà

32. Panama-PRONAT.jpg

L’Assistència Tècnica va ser contractada dintre del marc del Programa PRONAT del Banc Inter-Americà de Desenvolupament per a l’elaboració d’una diagnosi i recomanacions sobre la política de terres i altres polítiques sectorials (turística, territorial, etc.) a Panamà. 

Pla Estratègic i de Competitivitat Turística de Ourense

Galícia

Es va dissenyar un Pla en què es van definir les estratègies turístiques de la ciutat i un Pla de Competitivitat que concentrava les actuacions i projectes a realitzar, basant-se sobretot en el seu patrimoni històric monumental, els seus recursos termals i hidrològics i vinculant-ho a més als excel·lents recursos de la seva àrea d’influència, especialment el Minho, el Sil i la Ribera Sacra.

Ourense.jpg

Assistència Tècnica en el disseny d’una Estratègia de Desenvolupament Turístic per a Cuba

Cuba

Varadero-Cuba.jpg

Missió i Assistència Tècnica al Ministeri de Turisme de Cuba per a definir els criteris quanti i qualitatius així com l’estratègia de base que havien d’orientar el seu desenvolupament turístic, combinat amb la realització de tallers de formació amb alts càrrecs del Ministeri.

PROJECTES VINCULATS AL TURISME CULTURAL 

Pla Estratègic i de Competitivitat turística de Hainaut Occidental

Wallonie (Bèlgica)

En col·laboració amb CONTOUR es van dissenyar les línies de base per al desenvolupament turístic d’aquesta província belga i es van definir els projectes clau que havien d’actuar com a motors d’aquesta estratègia.

Wallonie.jpg

Dinamització i posada en valor turística de la Ciutat de Mons

Bèlgica

Mons-Belgica.jpg

Pla realitzat en col·laboració amb l’empresa belga CONTOUR en el marc d’un programa europeu de dinamització econòmica sobre la base del turisme. Va consistir en un Pla Integral per a posar en valor aquesta “ville d'art”.

Pla Estratègic del Museu Marítim de Barcelona

Barcelona

El Pla s’ha dut a terme en el marc d’un procés de reestructuració general del Museu i ha consistit en una primera fase on es va definir la missió i visió del Museu, que van constituir la base per a la segona etapa, la definició de les directrius des del punt de vista econòmic i organitzatiu de l’Entitat. Aquestes directrius també van ser la base per elaborar el projecte de museografía del “Nou Museu Marítim”.

museo-maritimo-barcelona.png

Estudi de Viabilitat del Centre de Interpretació de les Missions Jesuítiques a San Ignacio

Argentina

misiones-jesuitas-argentina.JPG

Contractat pel Banc Inter-Americà de Desenvolupament, es va realitzar un estudi per actualitzar el Centre d’Interpretació més important del Corredor de les Missions Jesuíticas incloent nou disseny, nous continguts i pla d’inversions i de negoci a fi de que seguís sent un element motor en aquest corredor turístic, definint els criteris de sostenibiliad i preservació del lloc.

Revitalització del Conjunt Museístic de Liège

Bèlgica

Projecte que va incloure les estratègies, els programes d’actuació urbanística, museística,  turística i els corresponents estudis de viabilitat econòmica – financera per a revitalitzar el front urbà – fluvial, on se situa el més important conjunt meseístic d’aquesta ciutat.

Liege.jpg

Pla d’usos del Conjunt Monumental del Monestir de Sant Llorenç prop Bagà

Alt Berguedà

Monestir-sant-Llorenç.jpg

Es tractava d’inventariar i jerarquitzar aquest patrimoni, proposant rutes i eixos temàtics i definint els “nodes” i centres d’interpretació que havien d’articular els recursos per ser susceptibles de ser posats al mercat.

Estudi de Viabilitat per a la concessió de la gestió del patrimoni cultural de Calafell

Baix Penedès

Aquest estudi va analitzar la viabilitat econòmica de la concessió d’una sèrie de bens del patrimoni cultural de Calafell, per a gestionar el servei de visites, la botiga i el manteniment de la Ciutadella Ibèrica, el Castell de Santa Creu i la Casa Barral. El seu objectiu va ser avaluar la capacitat de generació de recursos per tal d’esbrinar en quina mesura aquests tres recursos, considerats com a “unitats de negoci” separades, podien o no assegurar la seva autosotenibilitat.

Pla Integral de Revitalització del Casc Antic de Sant Boi

Baix Llobregat

L’objectiu del Pla va ser l’elaboració d’un Pla d’Acció per a recuperar l’actractividad del Casc Antic de Sant Boi del Llobregat tant per als residents com per als visitants. Aquest Pla va definir l’estratègia integral de recuperació, els projectes motors i els seus respectius programes de suport en els àmbits territorials, urbanístics, físics, econòmics, socials i culturals, contemplant tots els aspectes que incideixen en la problemàtica de la ciutat.

Posada en Valor de la Abadia de Stavelod i el seu entorn

Bèlgica

Es va tractar d’un projecte realitzat en col·laboració amb CONTOUR per a la dinamització turística i econòmica d’aquesta petita vila de les Ardenas belgues sobre la base de la posada en valor de la seva emblemàtica abadia i el seu entorn immediat. L’estudi va incloure estratègia de desenvolupament, pla d’usos, avantprojecte arquitectònic, estudi econòmic- financer i model de gestió.

Avaluació del potencial per al Turisme Industrial en la Província de Barcelona

Província de Barcelona

Es tractava d’inventariar i jerarquitzar aquest patrimoni, proposant rutes i eixos temàtics i definint els “nodes” i centres d’interpretació que havien d’articular els recursos per a ser susceptibles de ser posats al mercat.